Aug 21, 2022

 खालीलपैकी कोणते भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे पंचशील तत्त्व नाही?
Read More

खालीलपैकी कोणते भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे पंचशील तत्त्व नाही?

 खालीलपैकी कोणते भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे पंचशील तत्त्व नाही? (1) एकमेकांच्या प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर राखणे (2) परस्परा...
Which of the following committees contains representatives of both the Houses of the Parliament?
Read More

Which of the following committees contains representatives of both the Houses of the Parliament?

खालीलपैकी कोणत्या समित्यांमध्ये संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो ? (a) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या कल्याण...