-->

Oct 9, 2021

অষ্ট্ৰিকসকলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা দুটা অৱদান উল্লেখ কৰা।

Q. Write two contributions of Austrics to Indian culture. 

অষ্ট্ৰিকসকলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা দুটা অৱদান উল্লেখ কৰা।

 

Ans: (ক) কুঁহিয়াৰৰ পৰা গুৰ তৈয়াৰ কৰা কৌশল। 

(খ) কপাহৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ আৰু কাপোৰ বোৱা কৌশল ।

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post