Aug 21, 2022

खालीलपैकी कोणते भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे पंचशील तत्त्व नाही?

 खालीलपैकी कोणते भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे पंचशील तत्त्व नाही?
(1) एकमेकांच्या प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर राखणे
(2) परस्परांच्या अंतर्गत विषयामध्ये हस्तक्षेप न करणे
(3) शांततापूर्ण सहअस्तित्व
(4) यापैकी नाही

Which of the following is not a Panchsheel principle of India's foreign policy?
(1) Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty
(2) Mutual non-interference
(3) Peaceful coexistence
(4) None of the above

Ans:

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post